دکتر مصطفی دریادار

سوابق تحصیلی

• دکترای تخصصی روانشناسی
• فارغ التحصیل در رشته های مردم شناسی و سینما

سوابق تدریس

• برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی عمومی و تخصصی کودک، خانواده و بزرگسال در مراکز تخصصی روانشناسی از جمله مرکز جامع آرن، کلینیک رسش و دانشگاههای وزارت بهداشت و وزارت علوم
• برگزاری دوره های نوین میان رشته ای هنر و روانشناسی در مدرسه هنر اینورس تهران و مرکز جامع آرن مشهد

سوابق کاری و حرفه‌ای

• مدیر دپارتمان هنردرمانی مرکز جامع آرن
• رواندرمانگر و نوروتراپیست مرکز جامع آرن
• مدیر کلینیک رسش